Pris- och Lönsamhetsstyrning

Så lyckas du!

Det är först när effekten av genomförandet av goda strategier kan illustreras i uppföljning och sedan föras tillbaka till i organisationen i form av erfarenhet och lärande som ett företag verkligen tar steget från bra till fantastiskt. 

Vi vet hur du lyckas!

Prissättning handlar inte bara om att ta betalt, det är så mycket mer. När bitarna börjar samverka kommer de riktigt stora fördelarna.

Läs mer om hur du skapar lönsam tillväxt och optimerar ditt värdeerbjudande genom en framgångsrik pris- och lönsamhetsstyrning.


KONTAKTA OSS

Strategier som gör skillnad

Strategier agerar som ledstjärna för det långsiktiga arbetet och ska svara på fråga varför? Prisstrategin är de aktiviteter, policys, ramverk och metoder som används för att sätta rätt pris för att uppnå företagets mål.  Vi har strategier som gör skillnad!

Strategin ska beskriva företagets utmaningar, mål och inriktning och ge vägledning genom sammanhängande och samordnades processer och aktiviteter.

En bra prisstrategi beskriver:

 • Kopplingen till företagets strategi, varumärke och identitet – marknadsledare, prisledare, nischad, lågt pris, allt ingår eller betala för delarna.
 • Kopplingen till företagets övergripande mål – omsättning, marknadsandel, lönsamhet, volymtillväxt
 • Övergripande principer för skillnader – differentiera priser mellan segment och marknader. Förklarar du varför och hur mycket?
 • Övergripande principer för att agera på förändring – hur agerar vi på stora säsongs- och/eller kostnadsvarianser, ska vi rea eller pruta – varför och hur mycket?


LÄS MER

Uppföljning – blir det som vi vill?

Uppföljning handlar om att metodiskt följa upp och styra genom mål och indikatorer. Vad vill vi åstadkomma och hur styr och mäter vi utfallet på bästa sätt? Men också hur man genom analyser hitta nya möjligheter för lönsam tillväxt.

En viktig del i styrningen är att följa upp vilket bidrag och effekt som ändrade priser och mix har på företagets omsättning och lönsamhet. Mer avancerad uppföljning tar hänsyn till helt egna mätetal för pris och lönsamhet och beskriver nya strategiska möjligheter.

För framgångsrik pris- och lönsamhetsstyrning finns lösningar för uppföljning av

 • Prisvattenfallet
 • Priseffekt & mix
 • Rabatter och Prisnivåer
 • Pris- och mix förändringar
 • Pris- och produktionskostnadsmål
 • Analyser för att identifiera nya möjligheter


LÄS MER

Genomförandet är sanningens minut, vi har gjort det!

Utan genomförande har du ingen nytta av välformulerade och genom tänkta strategier. Det är först efter att du lanserat din produkt/tjänst, gjort ditt offer eller uppdaterat din prislista som du vet om det leder till framgång. Med genomarbetade, effektiva och anpassade processer och metoder ökar chansen till ett lyckat genomförande.

Genomförande handlar om hur man rent praktiskt gör, vi har gjort det!

 • Kvantifiera kundnyttan
 • Sätta rätt pris baserat på kundvärde för nya produkter/tjänster
 • Snabb offertprocess även på komplexa produkter och tjänster
 • Segmentering – rätt pris baserat på kundens villighet att betala
 • Genomföra årliga prisförändringar
 • Skapa ny prislista, harmonisering, produktväxling
 • Planera och genomföra en lyckad prisförhandling
 • Se till att rätt person har rätt information för att kunna fatta rätt beslut


LÄS MER

Lärandeprocess för varaktig förändring

Lärande handlar om att utvärdera utfallet för att identifiera möjligheter till förbättring och eventuella justeringar av strategin eller mål. Lärandeprocessen är också en del av det dagliga operationella arbetet genom att snabbt få indikationer på att de aktiviteter man genomfört leder till förväntat resultat, och snabbt identifiera behov att genomföra korrigerande aktiviteter. Här finns organisatoriska aspekter, vem får göra vad?

Lärande handlar också om att öka kunskapen om pris- och lönsamhetsstyrning. Utbildning kan vara del av det organisatoriska lärandet, men även uppföljningsmöten, processbeskrivningar och workshops.

En bara plattform för lärande innehåller

 • Kunskap och verktyg för dagligt lärande och korrigerande aktiviteter
 • Koppling till strategi och mål processen
 • Processbeskrivningar
 • Utbildningsprogram
 • Forum och mentorsprogram
 • Pris- och lönsamhetsprocessen i sig


LÄS MER

Visste du att?

70% av den tid en säljare i genomsnitt använder för att ta fram en offert är relaterat till pris, och vi vet att den första offerten en kund tar emot har högst sannolikhet att leda till order.
Det lönar sig att ha snabba offertprocesser!

1% prishöjning leder i genomsnitt till 10% till 15% lönsamhetsförbättring
Det lönar sig att hitta rätt pris

72% av alla nya produkter når inte upp till sina intäktsmål. 25% når inte sina lönsamhetsmål
Det lönar sig att ta in prisstrategier i produktportföljen

85% av alla företag tror att deras prisprocess skulle kunna förbättras. Trots att ledningen anser att prissättning är ett av deras fokusområden
Det lönar sig att ha en väl fungerande process genom hela företaget

Bara 26% av den planerade prisförändringen blir realiserad

Referenser:

Bain & Company 2018 Is pricing killing your profit

HBR The Silent Killer of New Products: Lazy Pricing by Sarah Green Carmichael SEPTEMBER 09, 2014

Gartner

Simon-Kucher & Partners


KONTAKTA OSS